آرشیو تصاویر

نشست شورای هیئات استان همدان

7/15/2019 3:12:17 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست شورای هیئات استان همدان

7/15/2019 3:12:26 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست شورای هیئات استان همدان

7/15/2019 3:12:45 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست شورای هیئات استان همدان

7/15/2019 3:13:08 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.
« قبلی 1 بعدی »