شيوه نامه هاي اعتبارات استانی ادارات كل معاونت امورفرهنگي و تبليغ سال 1396

اداره كل تشكلهاي ديني ومراکز فرهنگی 

 اداره کل امور مبليغن و مساجد

 اداره کل ادیان و مذاهب

 اداره کل امور فرهنگي، رسانه و فن آوري نو