اهداف، راهبردها و رويكردها و همچنين شرح وظايف ادراه كل تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي

اهداف اصلي 

هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد تشکل های دینی و مشارکت های مردمی در حوزه دین مبتنی بر اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي

راهبرد و رویکرد 

ايجاد تشكل هاي مياني تخصصي جهت مديريت مردمی مراسم مذهبي با نظارت عاليه سازمانبهره گرفتن از روش های علمی مخاطب شناسی در برنامه ها و فعاليت هاي تشكل هاي ديني
اولويت قرار دادن امر آموزش در موضوعات مبتلابه براي مسئولين تشكل هاي ديني و مداحان و توليد نشريات تخصصي جهت ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعه مذهبي
شناسايي تشكل هاي ديني شاخص و محوري با تأثيرگذاري بالا جهت جريان سازي در جامعه
ظرفيت يابي و ظرفيت سازي و مديريت تعاملي بين دستگاهي جهت ارتقاء تشكل هاي ديني
كادرسازي فرهنگي در تشكل هاي ديني با توانمند سازي نيروهاي ارزشي و مستعد


شرح وظايف

برنامه ريزي مناسب جهت سازماندهي نيروهاي مؤمون و اقشلر تأثيرگذار
 انجام تمهيدات لازم در امر سازماندهي تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي- مردمي
برنامه ريزي به منظورتعميق بينش و ارتقاء آگاهيهاي تشكلهاي ديني و آماده سازي آنها در راستاي اهداف و مأموريتهاي محوله
برنامه ريزي  ريزي مناسب به منظور آسيب شناسي تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي
نظارت و پشتيباني از فعاليتهاي تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي
بررسي و مطالعه در زمينه شناخت و تأمين نيازمنديهاي محتوايي تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي و رفع مشكلات آنها
برنامه ريزي مناسب جهت مشاركت تشكلهاي ديني در مراسم و مناسبتهاي ديني و انقلابي
برنامه ريزي يه منظور شناسايي و تربيت نيروهاي مؤثر در هيئات مذهبي (نظير مداحان) و تغذيه فكري آنها
اتخاذ تدابير مناسب به منظور الگوسازي و معرفي تشكلهاي ديني نمونه 
برنامه ريزي جهت برگزاري گردهمايي ها و جلسات به منظور همسوسازي و جهت دهي فعاليتهاي تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي در راستاي تحقق سياستهاي سازمان تبليغات اسلامي